การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวภายในปี 2573
ตัวชี้วัด

1 ดัชนีการสูญเสียอาหารทั่วโลก


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน